Privātuma politika

Datu apstrādes apjoms

AS „Moda Kapitāls” aizsargā informāciju, kuru Klients sniedz reģistrējoties mājas lapā www.emoda.lv vai iegādājoties preci mājas lapā www.emoda.lv. AS „Moda Kapitāls” par Klientu saņemto informāciju izmanto, apstrādā un saglabā atbilstoši šai politikai. AS „Moda Kapitāls” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus Klienta personas datus, kas ir nepieciešami AS „Moda Kapitāls” komercdarbības veikšanai un pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un precizitāti.

Reģistrējoties par mājas lapas www.emoda.lv lietotāju, Klients piekrīt savu personas datu apstrādei tādā apjomā, kā tas ir nepieciešams Preču pirkuma līgumā noteikto AS „Moda Kapitāls” saistību izpildei, kā arī šajā politikā noteiktajā apjomā.

AS „Moda Kapitāls” apstrādā Klienta personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielieto visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi Klientu personas datiem.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Klients un AS „Moda Kapitāls” un Klienta savstarpējo līgumsaistību izpildei, kā arī LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Ja mainās jebkāda Klienta sniegtā informācija par sevi, Klientam ir pienākums nekavējoties veikt savu personas datu aktualizāciju. Klients ir tiesīgs jebkurā laikā dzēst savu mājas lapā www.emoda.lv izveidoto Klienta profilu.


Datu drošība un izmantošana

Ja Klients ir nolēmis reģistrēties mājas lapā www.emoda.lv, Klients sniedz par sevi šādu informāciju: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs. Veicot Preces pasūtījumu un Preces apmaksu tiešsaistē izmantojot bankas maksājuma karti, Klients papildus sniedz ziņas, kas nepieciešamas maksājuma veikšanai, t.sk., informāciju par maksājuma kartes numuru un tās derīguma termiņu. AS „Moda Kapitāls” ir tiesīga izmantot Klienta sniegto informāciju Klienta kā mājas lapas www.emoda.lv lietotāja profila izveidei un saziņai ar Klientu mārketinga nolūkos, ja Klients ir piekritis komerciālu paziņojumu saņemšanai uz savu e-pasta adresi vai telefona numuru.

AS „Moda Kapitāls” veiks Klientu personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu. 

AS „Moda Kapitāls” apstrādās Klienta personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, kā arī apjomā, kas nepieciešams starp AS „Moda Kapitāls” un Klientu nodibināto līgumsaistību izpildei.

Klientu personas datus AS „Moda Kapitāls” apstrādās:

1)      Preču pasūtījumu apstrādei;

2)      nodrošinātu Klientam informāciju par AS „Moda Kapitāls” piedāvātajām precēm;

3)      Preču pasūtījumu izpildei (tai skaitā, personas datu nodošanu AS „Moda Kapitāls” sadarbības partneriem, t.sk., kurjeram, VAS „DPD” un „Omniva”);

4)      Klientu atbalstam, t.sk., saziņai ar klientu;

5)      Preču apmaksas administrēšanai;

6)      Citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. 


Sīkdatnes

Mājas lapā www.emoda.lv tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija „Cookies”, kas vāc informāciju par Internet veikala www.emoda.lv Klientu, tai skaitā, par to, vai Klients ir iepriekš apmeklējis mājas lapu www.emoda.lv, vai Klients ir jauns lietotājs un kādu informāciju mājas lapā www.emoda.lv  Klients ir apskatījis. AS „Moda Kapitāls” izmantotās sīkdatnes neuzkrāj nekādu personīgo informāciju par Klientu un nepiedāvā AS „Moda Kapitāls” iespēju sazināties ar Klientu, kā arī sīkdatnes neielādē nekāda veida informāciju no Klienta datora. 


Trešās personas

AS „Moda Kapitāls” nenodos Klientu personas datus trešajām personām, ja vien tas ir nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai un Klientu Preču pasūtījumu izpildei. AS „Moda Kapitāls” nodrošina, ka attiecīgās trešās personas, kas saņēmušas Klientu datus starp AS „Moda Kapitāls” un Klientu nodibināto līgumsaistību izpildei, saglabā Klientu personas datu konfidencialitāti un nodrošina šajā politikā paredzēto Klientu personas datu aizsardzību.

 

Pārējos gadījumos AS „Moda Kapitāls” Klientu personas datus trešām personām nodod tikai LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.


Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā Klients ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Klienta personas datus, kas par viņu saglabāti viņa mājas lapas www.emoda.lv lietotāja profilā, kā arī kopumā dzēst Klienta kā mājas lapas www.emoda.lv lietotāja profilu.

Gadījumā, ja Klients vēlas attiekties no turpmākas komerciālu ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus no mājas lapas www.emoda.lv, vai radušies kādi jautājumi par Klienta personas datu izmantošanu, Klientam ir iespēja sazināties ar AS „Moda Kapitāls” pa e-pastu: veikals@emoda.lv   vai zvanot pa tālruni +317 28003314.


Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

AS „Moda Kapitāls” ir tiesīga grozīt šos Privātuma politiku. Privātuma politika ir pieejama mājas lapā www.emoda.lv un tiek piemērota no attiecīgās Privātuma politikas redakcijas publiskošanas datuma.

 
Visas preces